Casia

14 tekstów – auto­rem jest Ca­sia.

koniec

za­baw­ne, że w mig uleciały
wszys­tkie ser­ca zachłan­ne po­bud­ki, koszmary
że w proch za­mieniły się zni­kome choćby ślady
na moich oczach
ustach
dłoniach
są tyl­ko bliz­ny, mar­twe zu­pełnie, zapomniane

niewie­czne uczu­cie, wszak nieg­dyś sławione
i myślą wraz z czy­nem w mej duszy piastowane
uciekło
gdzieś, gdzie wiatr ciszej wieje
i chłod­ne pod­muchy nie docierają
gdzie pus­tka jest, jed­na, wielka
i obej­mu­je cię sta­lowy­mi ra­miona­mi

mnie już nie ma 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 23 września 2013, 19:21

krzyk

wszys­cy krzyczą
ok­na, drzwi, ściany
świat wy­doby­wa z twar­de­go ser­ca pod­muchy nieczułości
za­gania gdzieś w boki
i ludzie krzyczą
boją się
za­mykają w klat­kach bez­radne, udręczo­ne dusze
i kar­mią niczym, bo nic łat­wo wchodzi do głowy
nie trze­ba myśleć
wys­tar­czy krzyczeć 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 22 sierpnia 2013, 15:18

pożgenanie

Więc chodź, zaśnij u me­go bo­ku, os­tatni raz.
Obo­je prze­cież wiemy, żeś martwy.
I nie ma Cię.
Chodź do mnie, ja otulę Cię wy­bacze­niem. Zapomnę.
I będę żyć, da­leko od Ciebie.
Bo Ciebie nie ma, ja też zniknęłam.
Gdzieś w środku.
I nie szu­kaj we mnie mnie, bo nie chcę.
Żegnaj. 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 5 czerwca 2013, 18:23

- Zaczy­nam od sa­mego początku.
- To dob­rze, trze­ba zam­knąć tam­ten roz­dział, próbo­wać żyć na nowo.
- Właści­wie to mówiłam o tym, że za­mie­rzam czy­tać od początku książkę. Choć życie też by się przy­dało zacząć. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 3 czerwca 2013, 23:00

Morski płomień

Kryształowe krop­le, niczym diamen­ty ut­ka­ne w kur­tuazyj­ny płaszcz, uno­siły się de­likat­nie, niesione każdym, choćby naj­lichszym po­wiewem wiat­ru. Fa­lowały, współgrając z pod­mucha­mi, tworząc wspa­niałe zes­ta­wienie. I choć zda­wały się prys­kać chłodem oraz oziębiały [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 4 fiszki • 31 maja 2013, 19:17

oksymoron

po­możesz mi?
wca­le te­go nie chcę
choć tak bar­dzo potrzebuję
odejdź ode mnie
daleko
ale idź
w moją stronę
bo imię moje
na bla­dej stron­ni­cy życia
odczytasz
jes­tem oksymoron 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 30 maja 2013, 00:48

Mam mnóstwo blizn z woj­ny. Woj­ny z życiem, która trwa nadal. 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • 29 maja 2013, 16:31

Każda chwi­la bez Ciebie mogłaby być chwilą lepszą. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 27 maja 2013, 19:06

Morze jest słone, jak łzy. Jest roz­ległe, niczym smu­tek. Jest zim­ne, tak jak Ty. Utop mnie. 

aforyzm
zebrał 20 fiszek • 20 maja 2013, 20:30

Łączy nas miłość, nie żaden ilu­zoryczny związek. 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 16 maja 2013, 16:33
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Casia

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność